Het ontwikkelen van een oplossing voor een efficiëntere containerbinnenvaartketen is complex. Binnen Nextlogic werken we als partners in de keten samen aan het vinden, beschrijven en implementeren van verschillende oplossingen.

Neutrale integrale planning

Puzzel-integrale-planning---iconVoor een slimme en neutrale planning zijn twee aspecten van belang: een platform voor informatie-uitwisseling én een neutrale planningstool (BREIN). Deze twee componenten worden door twee afzonderlijke leveranciers parallel ontwikkeld in een geïntegreerde aanpak.

Quintiq ontwikkelt najaar 2016 BREIN. Daarbij werkt Quintiq samen met specialisten en deskundigen van Nextlogic en met de nog te selecteren leverancier van het Platform aan een Proof of Concept. Dit Proof of Concept moet zo ver zijn ontwikkeld dat 95 procent van de gevraagde functionaliteiten aantoonbaar werkt. Er worden gegevens uit de praktijk gebruikt om dit te toetsen. Is het Proof of Concept geslaagd, dan krijgt de leverancier van het Platform daadwerkelijk de opdracht tot realisatie en implementatie in de loop van 2017.

In mei 2016 is een aanbesteding uitgeschreven waarin kandidaat bedrijven zijn uitgenodigd om in dit uitdagende proces mee te doen. De nauwe samenwerking is nodig om risico’s die de kans op succes kunnen verstoren te benoemen en op te lossen. Goed voor Nextlogic en goed voor de leveranciers, want ook zij gaan voor een succesvol resultaat.

Call optimalisatie

PULL concept NextlogicUit onderzoek naar vier concepten voor call optimalisatie is gebleken dat het PULL concept praktisch goed toepasbaar is. Het PULL concept wordt in 2016 nader uitgewerkt voor brede implementatie in de markt. Na realisatie van BREIN en het Platform zullen ook de andere call optimalisatie concepten PUSH, HUB en HOP verder worden uitgewerkt. Dan kan beter beoordeeld hoe die concepten bijdragen aan efficiënte en betrouwbare processen in de Rotterdamse haven in goede balans met de inland-afwikkeling.

Performance meting en verbetering

Binnen Nextlogic zijn KPI’s gedefinieerd. Met behulp hiervan kunnen we meten hoe dicht we bij onze doelstellingen komen in de uitvoering van de verschillende processen. Tot nu toe zijn de rapportages vooral vingeroefeningen geweest, omdat niet alle gegevens beschikbaar waren of verzameld konden worden. Dat zal veranderen door het beschikbaar komen van het informatieplatform.

Het wordt mogelijk om te meten of alle gegevens beschikbaar zijn in de juiste kwaliteit en op het juiste moment. En op basis van die informatie kunnen we beoordelen of de processen volgens afspraak worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan volgt analyse en overleg met de partijen die daar wat aan zouden kunnen doen om verbeteringen door te kunnen voeren. Het gaat niet alleen om het verkrijgen van data en de kwaliteit van de gegevens. Het gaat er ook om wat je met de data doet. Dit klinkt allemaal logisch en eenvoudig, maar is nog niet opgezet op ketenniveau. Specialisten gaan hier samen met een projectleider in een subwerkgroep mee aan de slag.

Performance-meting---stappen-2018
Bovendien intensiveert Nextlogic vanaf de tweede helft van 2016 haar inspanningen op het gebied van performance verbetering. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door middel van het organiseren van plannerscafés. Doel van de plannerscafés is om planners van de verschillende deelnemende partijen bij elkaar te brengen en ervaringen met elkaar te laten uitwisselen. Daarbij wordt geprobeerd om kansen voor procesverbetering te identificeren en te benutten. De uitwerking van die ideeën en het begeleiden naar implementatie wordt via de eerder genoemde sub-werkgroep georganiseerd.