Eerder berichtten wij u dat de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – op 10 oktober heeft besloten tot een gefaseerde aanpak. Het doel is en blijft ongewijzigd: het verbeteren van de operationele keten van containerbinnenvaart o.a. via een integrale, neutrale planning van terminal- en depot slots in de Rotterdamse haven. De gefaseerde aanpak is nu op hoofdlijnen uitgewerkt en door de stuurgroep op 21 november geaccordeerd.

Voordelen gefaseerde implementatie
• Door invoering in kleine stappen zijn risico’s beter beheersbaar en kunnen op kortere termijn al de eerste vruchten geplukt worden.
• Deelnemende partijen hebben meer tijd om zich “Nextlogic proof” te maken: aanpassen processen en (op termijn) systemen.

Implementatie langs drie hoofdlijnen
• Het verbeteren en uitbreiden van informatie-uitwisseling
• Het komen tot een neutrale integrale planning
• Invullen van bijbehorende randvoorwaarden

Vervolgstappen
• Q1 – Q3 2014: Uitwerken plannen van aanpak van 8 nieuwe / verbeterde clusters van informatie. Met als doel de kwaliteit en dekkingsgraad van informatie te verbeteren en uit te breiden. Tevens noodzakelijk voor verdere verbetering en uitbreiding van performance meting.
• Q1 – Q2 2014: Opzetten van een kleinschalige praktijkproef gericht op het onderzoeken van de effecten van (verschillende varianten van) “fixed windows” bij een neutrale integrale planning.
• Q 1 – Q2 2014: Invullen randvoorwaarden m.b.t. governance, aansprakelijkheden en afspraken over verdeling exploitatiekosten.
• 2014: Actieve communicatie; verzenden nieuwsbrief, aanpassen website, roadshows.

Nu de keuze voor het overall stappenplan is gemaakt, kunnen ook de pilots van Pull en Push concepten – onderdeel van de pijler call optimalisatie – verder worden opgeschaald.

Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.