De belangrijkste doelstelling van Nextlogic is om vraag en aanbod van afhandelcapaciteit van de containerbinnenvaart beter op elkaar af te stemmen. Om dit te kunnen doen zal een planningstool worden ontwikkeld. In 2015 is het functioneel programma van eisen voor het bouwen van zo’n tool definitief vastgesteld en is Quintiq als leverancier gecontracteerd voor de bouw. De feitelijke realisatie is nog niet gestart.
Een ander belangrijk doel en tevens voorwaarde voor een adequate planning is het uitwisselen van actuele informatie over aanbod van lading, los- en laadcapaciteit, aantallen containers en vaarschema’s tussen partijen. Het aanleveren van een deel van die informatie verloopt nu via de service BargePlanning in het PCS. De functionele eisen van Nextlogic vergen meer informatie en ook een andere manier van informatie uitwisselen dan nu via BargePlanning mogelijk is. Om die reden heeft Portbase in de zomer van 2014 de opdracht gekregen om een aantal functionaliteiten te ontwikkelen in aanvulling op het bestaande Barge Planning. Helaas zijn we op dit moment nog niet zo ver en compleet als gepland.
De doelen van Nextlogic zijn nog net zo actueel als in voorgaande jaren. Het is jammer dat de gewenste oplossing nog niet beschikbaar is en wij onze planning moeten herzien. We gaan door met de werkzaamheden en brengen u op de hoogte zodra nieuwe resultaten bekend zijn.