Antwoorden op meest gestelde vragen

Nextlogic wil (toekomstige) gebruikers van Nextlogic graag goed informeren. Door middel van deze Q&A – gecategoriseerd op onderwerp – geven we antwoord op de door de markt en het Nextlogic-team geformuleerde vragen.

Zit uw vraag er niet bij?
Neem dan contact op via info@nextlogic.nl.

Heeft u vragen over de samenwerking tussen Nextlogic en Portbase?
Ga naar www.portbase-nextlogicverbinden.nl/veelgestelde-vragen

Deelnemen & aansluiten

Hoe kan ik deelnemen aan Nextlogic?

Alle terminals, depots en barge operators/ inland terminals die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven kunnen deelnemen aan Nextlogic. Hoe meer partijen meedoen, hoe betrouwbaarder en effectiever de containerbinnenvaart wordt. Aanmelden kan door contact op te nemen via info@nextlogic.nl of 010 – 316 9600.

Ik wil de systemen wel graag testen voordat ik ze in gebruik neem. Op welke wijze faciliteert Nextlogic dit?

In de test- en validatiestrategie van Nextlogic is standaard een ketentest opgenomen voor het aansluiten van nieuwe deelnemers (ook voor niet koplopers).

Hoe begeleidt Nextlogic bedrijven bij het aansluiten?

Voor barge operators, terminals en empty depots geld dat Nextlogic tenminste 2 medewerkers opleidt tijdens een trainingsdag. Voor livegang vindt een ketentest plaats om te beoordelen of alles naar behoren werkt. Dat is ook een zeer geschikt moment om informatie en ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Daarnaast heeft Nextlogic voor alle gebruikers een online support omgeving. Hier is documentatie en opleidingsmateriaal te vinden en kunnen issues en verstoringen gemeld worden.

Hoe werkt de koppeling van mijn data met de Nextlogic-systemen?

Om de benodigde data beschikbaar te stellen biedt Nextlogic twee mogelijkheden. Dit kan handmatig via webschermen of automatisch via API’s. Het gebruik van webschermen houdt in dat de planner inlogt op de website en hier vervolgens data raadpleegt of toevoegt. Er hoeft op deze manier niet te worden geïnvesteerd in een koppeling met het eigen bedrijfssysteem. Nadeel is echter dat de data ook niet gebruikt kan worden in het eigen bedrijfssysteem. Dit betekent dat de data opnieuw moet worden overgenomen, wat tijdrovend is.

Een efficiënter alternatief is het gebruik van API’s. Een application programming interface (API) is een verzameling van definities die het mogelijk maakt om computersystemen (of onderdelen hiervan) onderling te laten communiceren. Hierdoor kan informatie eenvoudiger, en straks real-time, gedeeld en gesynchroniseerd worden tussen de systemen van barge operators, empty depots en terminals en Nextlogic . Tevens is het gemakkelijker om processen te veranderen en naar eigen behoefte in te regelen, dus om een systeem in te richten dat precies aan de wensen van planners voldoet. Voor het realiseren van deze technische koppeling tussen uw systeem en Nextlogic kunt u terecht bij uw IT-leverancier.

Sluiten rederijen zich ook aan bij Nextlogic?

Rederijen hebben aangegeven niet bij Nextlogic te gaan aansluiten. Ze zijn wel geïnteresseerd in de uitkomsten van Nextlogic en zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij het ontwikkelen van Nextlogic.

Is er een overzicht van partijen die meedoen en hoe worden partijen geïnformeerd over nieuwe deelnemers?

Op nextlogic.nl/deelnemen is een overzicht te vinden van de partijen die gebruik maken van Nextlogic.

Op welke gronden wordt besloten of bedrijven wel of niet kunnen deelnemen?

Nextlogic is ontwikkeld voor alle terminals, depots, barge operators en inland terminals* die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven.

Een bedrijf kan aansluiten zodra:

  • Het bedrijf zich heeft aangemeld en akkoord is met de voorwaarden uit de Nextlogic dienstverleningsovereenkomst.
  • Tenminste twee medewerkers een training over het gebruik van Nextlogic hebben gevolgd.
  • Het bedrijf een koppeling heeft met MCA van Portbase.

* Uitsluitend inland terminals die zelf hun barge planning uitvoeren, kunnen deelnemen aan Nextlogic.

Kosten

Hoe en wanneer worden de kosten door Nextlogic in rekening gebracht?

Nextlogic brengt het tarief per container en de maandelijkse bijdrage in rekening vanaf het moment dat u gebruik maakt van de integrale planning. De eerste 3 maanden worden met 50% korting aangeboden. Nextlogic factureert maandelijks op basis van het gebruik van de voorafgaande maand.

Wordt het tarief per container voor mij als BO verrekend in het binnenhavengeld?

Op dit moment is daar niet in voorzien. Binnenhavengeld wordt geïnd door het Havenbedrijf Rotterdam. Nextlogic is een zelfstandige bv en zal het tarief rechtstreeks in rekening brengen. Als het Havenbedrijf en KBN/LINc daarover afwijkende afspraken wensen te maken, dan zal Nextlogic daarin betrokken worden.

Op welke kosten moet ik rekenen als ik me aansluit bij Nextlogic? En vanaf wanneer moet ik gaan betalen?

Er zijn meerdere kosten waarmee u rekening moet houden: investeringen in IT-aanpassingen, procesaanpassingen binnen uw eigen bedrijf en de kosten die Nextlogic in rekening brengt. Het is voor Nextlogic niet in te schatten of en in welke mate u uw processen moet aanpassen en wat daarvan de impact is. Het is verstandig om daar op tijd bij stil te staan en hierover in gesprek te treden met uw IT-leverancier.

De kosten die u aan Nextlogic betaalt bestaan uit een maandelijkse bijdrage en een bijdrage per geplande container. Ga voor meer informatie over de kosten naar www.nextlogic.nl/deelnemen

Voorwaarden en overeenkomsten

Kunnen mijn concurrenten mijn data inzien?

Het informatieplatform is zo opgezet dat concurrenten elkaars data niet kunnen inzien of opvragen, met uitzondering van de algemeen toegankelijke informatie. Dit is vooraf gedefinieerd en wordt gemonitord.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt voor de door Nextlogic geleverde diensten. Nextlogic verzorgt tevens data-analyses ten behoeve van rapportages. Deze gegevens worden alleen aan het betreffende bedrijf gerapporteerd, of zijn – in het geval van een benchmark – anoniem en niet herleidbaar. Nextlogic deelt nooit gegevens met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Kent Nextlogic ontbindende voorwaarden als niet wordt voldaan aan bepaalde minimale performance eisen? Wie bepaalt deze voorwaarden?

Nextlogic bepaalt de voorwaarden voor deelname. Indien niet wordt voldaan aan minimale performance eisen, spoort Nextlogic het betreffende bedrijf aan en helpt waar gewenst om daar wel aan te voldoen. Zonder deze performance eisen kan er geen planning tot stand komen. Nextlogic behoudt zich het recht voor om partijen, die herhaaldelijk niet aan de performance eisen voldoen en geen verbetering tonen uit te sluiten van gebruik.

Waar kan ik de Algemene Voorwaarden van Nextlogic vinden?

De algemene voorwaarden zijn hier te lezen.

Hoe is de aansprakelijk/verantwoordelijkheid geregeld?

De integrale planning van Nextlogic wordt gemaakt op basis van gezamenlijk vastgestelde specificaties en KPI’s. Hiermee is een neutrale planning geborgd. Ervaart u door de neutrale planning nadelen, dan is Nextlogic hiervoor niet aansprakelijk. Wanneer u structurele nadelen ervaart met bijkomende extra kosten, treedt Nextlogic met u in overleg om te onderzoeken of aanpassingen mogelijk zijn. Met uw deelname aan Nextlogic wijzigt uw aansprakelijkheid jegens de andere deelnemers of ketenpartners niet ten opzichte van de situatie zonder Nextlogic. Vervoersovereenkomsten worden door Nextlogic niet beïnvloed.
Nextlogic heeft de zorgplicht om haar dienstverlening adequaat uit te voeren en zorgt ervoor dat haar systemen conform de specificaties beschikbaar zijn. Nextlogic is niet aansprakelijk bij problemen in die dienstverlening. Nextlogic is verantwoordelijk voor het afschermen van gegevens, conform de afspraken die daarover worden gemaakt.

Spelregels en werkwijze

Hoe gaat Nextlogic om met fixed windows?

Fixed windows worden door Nextlogic gefaciliteerd; wel is afgesproken dat door de beperkingen van fixed windows in de integrale planning een additionele slackopslag toegevoegd wordt voor iedere fixed window in een rotatie.

Krijg ik een slechtere planning als ik mijn informatie te laat aanlever?

Voor de verschillende informatiestromen zijn deadlines afgesproken; wordt informatie na de deadline aangeleverd of aangepast, dan resulteert dit mogelijk in een slechtere planning. Nextlogic kan de calls dan simpelweg niet meer ingepast krijgen, waardoor geschoven zal worden in de tijd. Nextlogic functioneert het beste als alle deelnemers (vroeg-)tijdig correcte informatie aanleveren. Het is geen probleem als de informatie in de tijd wordt aangevuld, dus u hoeft niet eerst alles te verzamelen voordat de informatie kan worden ingevoerd.

Welke informatie moet ik wanneer aanleveren?

Nextlogic plant rotaties en calls integraal en neutraal in op basis van betere (tijdige en complete) informatie aangeleverd door marktpartijen.

Barge operators delen hiertoe de volgende informatie:

  • Rotaties
  • Calls
  • Container gerelateerde informatie
  • Referentiedata

Terminals en empty depots delen de volgende informatie:

  • Beschikbaarheid kadecapaciteit
  • Containerinformatie
  • Referentiedata

Optioneel delen terminals en empty depots ook informatie met betrekking tot overloopcapaciteit & ITT/ETT capaciteit, en referentiedata aangaande fixed windows.

Voor alle informatietypen zijn procesafspraken vastgelegd met uiterste momenten waarop deze benodigd zijn. Voor de barge operator geldt dat rotaties voor actual time of arrival scope (ATAS) aangekondigd dienen te zijn, en dat calls bij voorkeur 24 uur voor uitvoering aangemeld dienen te worden; bij korter op de uitvoering aanmelden moet rekening gehouden worden met eventuele vertraging daar Nextlogic de call wellicht niet meer goed krijgt ingepland. De barge operator verplicht zich er tevens toe dat de voor haar varende barges hun AIS positie informatie delen zodat Nextlogic deze kan gebruiken om vooraf verwachte aankomsttijden te bepalen, en voortgang van de rotatie te kunnen monitoren. Deze real-time informatie zorgt er voor dat Nextlogic nog kan blijven bijsturen.

Terminals en empty depots dienen hun beschikbare capaciteit voor binnenvaartafhandeling zeven dagen vooruit door te geven aan Nextlogic. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om gebruik te maken van overloopcapaciteit op een kade van een andere terminals of empty depot – dit wordt doorgegeven zodra bekend. Daarnaast verplichten zij zich er toe om niet alleen de informatie eenmalig vooruit door te geven, maar deze informatie ook actueel te houden mochten er veranderingen aan de terminals/ depot zijde optreden, bijvoorbeeld door een veranderende deepsea planning, het uitvallen van een ploeg, of opgelopen vertraging in de afhandeling. Ook zullen terminals en empty depots voortgangsinformatie over de afhandeling van calls gaan delen, zodat gemonitord kan worden of de afhandeling volgens plan verloopt – of dat vertraging, of versnelling, te verwachten is. Concreet vertaalt zich dit in real-time communiceren van individuele laad-en-los bewegingen.

Voor zowel barge operators als terminals en empty depots geldt dat het vroegtijdig vastleggen van informatie over te vervoeren containers nuttig is. Het biedt de kans om vroegtijdig hoge kwaliteit informatie over te vervoeren containers te verkrijgen. De terminal en empty depot kan hierdoor bijvoorbeeld beter stacken en BMP informatie doorgeven, en de barge operator kan vroegtijdig en eenvoudig zicht hebben op de vrijstellingsstatus van de te vervoeren containers waardoor het eenvoudiger is om te gaan vervoeren zodra dat mogelijk is en past.

Voor een detailblik op alle spelregels en timingsaspecten verwijzen we door naar Nextlogic Boek 11 – Spelregels. Dit boek is toegankelijk voor deelnemers en potentieel geïnteresseerden en op te vragen via info@nextlogic.nl.

Hoe wordt er met partijen omgegaan die zich niet aan de afgesproken regels houden?

In eerste instantie worden zij aangesproken en wordt nagegaan wat de overwegingen waren. Dit kan een aantal keren worden herhaald, waarbij zichtbaar gemaakt wordt welke consequenties het handelen heeft voor het bedrijf zelf en voor andere bedrijven. Verdergaande maatregelen zijn op dit moment niet ontworpen, omdat in eerste instantie uitgegaan wordt van het belang van de bedrijven zelf bij het werken conform de gemaakte afspraken. Nextlogic houdt zich wel het recht voor om verdergaande maatregelen in te voeren, tot en met het ultieme middel: uitsluiting van gebruik.

Hoe wordt vastgesteld of partijen zich aan de afspraken houden?

Het aanleveren van data en het naleven van de planning is cruciaal voor een optimale planning. Door middel van een performance meting wordt getoetst of de kwaliteit van de informatie, aangeleverd via het informatieplatform, volledig, juist en op tijd is. Ook wordt gemonitord of bedrijven zich aan de planning houden en welke verbeteringen zij hebben gerealiseerd aan de hand van de planning. Tevens wordt gekeken of de juiste aannames worden gehanteerd voor de integrale planning. Zo wordt het systeem continu geoptimaliseerd.

Bij wie moet ik zijn als ik vragen heb over deze spelregels?

Met vragen en opmerkingen over de Nextlogic spelregels kunt u terecht bij Nextlogic door een e-mail te sturen naar info@nextlogic.nl.

Waar kan ik de spelregels voor het gebruik Nextlogic vinden?

De spelregels zijn vastgelegd in een handboek voor het gebruik van Nextlogic. Dit boek is toegankelijk voor deelnemers en potentieel geïnteresseerden en op te vragen via info@nextlogic.nl.

Welke regels gelden bij het gebruik van Nextlogic?

Deelnemers aan Nextlogic conformeren zich aan de algemene voorwaarden, daarmee stemmen zij onder andere in met het op juiste wijze naleven van de Nextlogic Spelregels.

Integrale planning

Is er een DEMO beschikbaar?

Wilt u een demo ontvangen van het Nextlogic systeem? Neem dan contact op met ons via info@nextlogic.nl of +3110 316 9600.

Hoe ga ik als aangesloten terminal/depot een bezoek plannen van een niet bij Nextlogic aangesloten barge operator?

Dat ligt buiten de scope van Nextlogic en dient de terminal of depot operator met de barge operator af te stemmen. Om conflicten te voorkomen dient de terminal of depot operator er rekening mee te houden dat deze een slot toewijst buiten het beschikbare tijdsvenster dat aan Nextlogic is opgegeven.

Hoe kan ik als aangesloten barge operator bij niet aangesloten terminals en depots een bezoek plannen?

Een bezoek bij niet aangesloten terminals en depots moet door u bilateraal gepland worden. In het Nextlogic systeem kunt u dit bezoek registreren, zodat het plannen op teu capaciteit goed blijft werken. Als deze afspraak niet gehaald kan worden, dan ontvangt u hierover een alert. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in het Spelregelboek. Deze kunt u als deelnemer opvragen via info@nextlogic.nl.

Zijn terminals en depots binnen Nextlogic verplicht voldoende capaciteit beschikbaar te stellen?

Terminals en depots bepalen zelf hoeveel capaciteit zij aan Nextlogic beschikbaar stellen. Zij zijn er wel bij gebaat om voldoende capaciteit beschikbaar te stellen, omdat dit de beste garantie biedt op een optimale afstemming tussen vraag en aanbod. Dit is een onderwerp dat Nextlogic regelmatig met de individuele terminals evalueert

Wat kan ik doen als ik merk dat het planningsadvies dat ik van Nextlogic krijg, voor mij niet de beste oplossing is?

Nextlogic doet er alles aan om de ambitie van de neutrale integrale ketenoptimalisatie te realiseren. Het kan voorkomen dat een planbeslissing voor een individuele partij niet de beste oplossing is, maar normaal gesproken voldoet de oplossing wel aan de vooraf gevraagde rotatietijd, of aangegeven inzet van kadekranen. Structureel hiervan afwijken kan en mag niet de bedoeling zijn. Nextlogic monitort actief wat de impact van planbeslissingen is, en of er (structurele) overschrijdingen zijn. Mocht dit het geval zijn dan volgt gedegen analyse en overleg om de oorzaken op tafel te krijgen en om te achterhalen of alleen uw bedrijf deze effecten ondervindt. Afhankelijk van de uitkomsten worden er oplossingsrichtingen gekozen. Wijzigingen in de instellingen worden pas doorgevoerd na grondig onderzoek naar de gevolgen daarvan en met inspraak van de vertegenwoordigers in de Stuurgroep van Nextlogic.

Hoe en met welke frequentie wordt de planning straks gecommuniceerd?

Op het informatieplatform is altijd de laatste planning te bekijken via de webschermen of te verkrijgen via de API-koppeling. Het API-kanaal biedt de mogelijkheid aan deelnemers om zich te “abonneren” op bepaalde informatie, zodat aangepaste informatie actief “gepusht” wordt. Een barge operator kan zich bijvoorbeeld ‘abonneren’ op zijn call bij een terminal of depot zodat hij veranderingen t.o.v. de geplande tijd automatisch ontvangt. Een terminal of depot operator kan zich eveneens ‘abonneren’ op een call van de betreffende barge operator, zodat wijzigingen in de lading, de ETA of bijvoorbeeld een wijziging van het schip ontvangen wordt.

Wanneer is de planning van Nextlogic definitief?

Nextlogic plant steeds met een horizon van 7 dagen en blijft op veranderingen reageren. Op een bepaald moment voor de geplande afhandeling van een call wordt de bijbehorende laad-/loslijst vastgezet voor die barge bij de betreffende terminal of depot. Op dat moment is de planning van de call voor die terminal definitief, zodat de terminal- of depotoperator voorbereidingen kan treffen voor afhandeling. Nextlogic zal calls die zijn vastgezet – behoudens onvoorziene omstandigheden – niet meer verschuiven. Het moment van vastzetten verschilt per operator. Zij geven zelf op hoeveel tijd van tevoren de “cut-off” ligt. Via de websites van de individuele terminals en depots is te zien welke termijn zij hanteren.

Geeft Nextlogic ook advies aan terminals over de kadebeschikbaarheid en -inzet?

Nee, Nextlogic geeft geen advies af. Terminals en depots kunnen echter wel al dagen vooraf inzien wanneer calls voorzien zijn. Dit helpt hen daarop te anticiperen qua inzet van kades, kranen en kadeploegen.

Moet ik mijn volledige kade- of bargeplanning aan Nextlogic overdragen?

Nee, het is niet verplicht om de volledige kade- of bargeplanning aan Nextlogic over te dragen. De toegevoegde waarde van de integrale planning neemt echter wel toe naarmate er voor het systeem meer mogelijkheden zijn om te kunnen plannen.

Welke KPI’s en rekenregels hanteert Nextlogic? En hoe verhouden deze zich tot elkaar?

De KPI’s en rekenregels staan uitvoerig beschreven in het boek Optimizer. Deze kunt u als deelnemer opvragen via info@nextlogic.nl. .

Wie bepaalt de instellingen van het systeem? Heb ik daar als Nextlogic deelnemer invloed op?

De instellingen zijn gebaseerd op de door de marktvertegenwoordigers en werkgroep vastgestelde KPI’s. Key users en analisten werken dit in de analysefase verder uit met de leverancier van het systeem ten behoeve van het detailontwerp van het systeem. Zij stemmen dit af met (vertegenwoordigers van) gebruikers. Na realisatie wordt het systeem uitgebreid getest en wordt beoordeeld met welke instellingen het optimale resultaat wordt bereikt. Tijdens de gebruiksfase wordt gemonitord of de gekozen parameters voldoen, of dat deze bijgesteld dienen te worden. In de gebruiksfase bepaalt de directie van Nextlogic of de instellingen zullen worden aangepast. De instellingen van het systeem kunnen dus niet door de individuele medewerkers van de bedrijven worden aangepast.

Hoe wordt de neutraliteit van Nextlogic gegarandeerd?

Nextlogic werkt volledig automatisch en maakt de planning op basis van vooraf gedefinieerde rekenregels. Er zijn twee werkende mechanismen: een weging van plan gerelateerde KPI’s en het zogenaamde slackopslag-mechanisme. De parameters die in de rekenregels worden gehanteerd zijn door en met specialisten van de aangesloten bedrijven opgesteld en uitgewerkt. Tijdens een proefperiode wordt via scenario’s getoetst of de planning voor alle bedrijven min of meer gelijke uitkomsten biedt. In de komende jaren wordt de impact van de parameters door Nextlogic gemonitord en actief geanalyseerd om te kijken of bijstelling noodzakelijk is.

Moet ik me houden aan de integrale planning?

Deelnemen aan Nextlogic betekent dat u ook volgens het Nextlogic-proces gaat werken. Zodra de integrale planning in gebruik genomen is, betekent dit dus dat Nextlogic-gebruikers zich dienen te houden aan de gemaakte planningen. Zijn er dwingende redenen om af te wijken, maak dat dan zo snel mogelijk via het informatieplatform bekend. Nextlogic kan dan de totale planning aanpassen en de consequenties voor andere bedrijven op die manier tot een minimum beperken.

Organisatie

Op welke wijze organiseert Nextlogic de inspraak vanuit de markt?

Inspraak vanuit de markt wordt geborgd door de aanstelling van een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers uit de verschillende klantgroepen zitten. De stuurgroep wordt betrokken bij keuzes over de doorontwikkeling en evaluatie-aspecten van het operationele proces. De stuurgroep komt op regelmatige basis bij elkaar.

Neutraliteit

Hoe kan ik verzekerd zijn van de neutraliteit van Nextlogic?

Nextlogic hanteert de business rules die tijdens de ontwikkelfase door de vertegenwoordigers van terminals, barge operators en empty depots zijn overeengekomen. Deze zijn door veel bedrijven gezamenlijk opgesteld en akkoord bevonden. Nextlogic zal die regels niet eenzijdig wijzigen. Nextlogic rapporteert de resultaten van haar dienstverlening aan alle bedrijven individueel, waarbij een anonieme benchmark wordt meegeleverd. Op die manier kunt u zien hoe uw bedrijf presteert in relatie tot anderen. Daarnaast publiceert Nextlogic de algemene resultaten publiekelijk.

Mogen wij als marktpartijen wel op deze wijze samenwerken?

Er heeft een toetsing plaatsgevonden. Het belangrijkste element daarin is dat er geen machtspositie ontstaat voor enkele bedrijven. Nu allen dezelfde gebruikerspositie hebben én er geen verplichte deelname is, is de algemene opinie dat deze wijze van gebruik maken van een centrale planning (soort van outsourcing) geoorloofd is. Nextlogic is hierbij dienstverlener van iedereen die deze dienst wil af nemen.

Hoe zijn mededingingsaspecten geregeld?

Deze aspecten zijn binnen de werkprocessen van Nextlogic geborgd. Daarnaast wordt de informatie die wordt gedeeld met deelnemers in werkgroepen en stuurgroep zo opgezet, dat deze geen concurrentiegevoeligheden bevat en het niet mogelijk is om marktmacht te creëren.

Doorontwikkeling

Hoe gaat Nextlogic om met releases & versiebeheer van API-koppelingen, het informatieplatform en het technische systeem?

Nextlogic heeft vanuit haar functioneel- en servicemanagement een procedure in ontwikkeling, die nog afgestemd wordt met de IT-leveranciers. De bedoeling is om voor alle bedrijven een voorspelbare en efficiënte frequentie af te spreken. Daarbij is het ook mogelijk om meerdere versies te ondersteunen, zodat niet iedere wijziging overgenomen hoeft te worden. Er wordt tijdig aangekondigd op welke termijn oudere versies niet meer compatible zijn, of ondersteund worden.

Hoe gaat Nextlogic de systemen doorontwikkelen?

Nextlogic benut de gebruikservaringen om het systeem verder te verbeteren en aan te passen aan nieuwe, algemeen gedeelde inzichten. De prioriteiten worden vastgesteld samen met een vertegenwoordiging van de gebruikers.

User support & trainingen

Zijn er al handboeken/instructie manuals beschikbaar?

Met betrekking tot het gebruik van de webschermen van het informatieplatform zijn er handleidingen beschikbaar op de volgende informatiepagina’s:

Informatie barge operators

Informatie terminal en depot operators

Informatie schippers

Welke trainingen zijn voorzien en wie verzorgt deze?

Per deelnemend bedrijf wordt een training voor ten minste twee medewerkers georganiseerd. Nextlogic gaat ervan uit dat u zelf uw eigen medewerkers verder traint in het gebruik van uw eigen Barge Operator Systeem of Terminal Operator Systeem.

Hoe is het met de support geregeld? Waar, via welke kanalen en bij wie kan ik met mijn vragen en problemen terecht?

Nextlogic levert support via een serviceportaal. Inloggen op het serviceportaal kan met een gebruikersaccount via deze link: Service Center – Jira Service Management (atlassian.net) of door een e-mail te sturen naar support@nextlogic.nl. Voor MCA Barge gerelateerde vragen kan contact opgenomen worden met de servicedesk van Portbase: Homepage – Portbase Kenniscentrum. Voor dringende operationele vragen rondom de integrale planning is Nextlogic bereikbaar op dit telefoonnummer: 010 – 316 9696. Voor operationele zaken in de avonduren die niet kunnen wachten tot de volgende dag neem je ook contact op met dit telefoonnummer. Over het algemeen geldt: kritieke zaken worden direct opgepakt, andere zaken kunnen langer duren, afhankelijk van de ernst en urgentie.

Security

Hoe heeft Nextlogic de security geregeld?

De beveiliging van de Nextlogic diensten & producten wordt getoetst aan de minimale beveiligingseisen van het Havenbedrijf Rotterdam.